OPT Repeatability Test


3 rounds, 100% effort:

250M Row
10 swings 70/53
10 burpees
10 swings 70/53
10 burpees
10 swings 70/53
250M Row

** 12 Min rest between each round!

 

OPT Repeatability Test 08/04/15

NAMERXROUND ONEROUND TWOROUND THREE
JODYNO5:446:127:20
SHAMUSNO6:397:037:14
MARKUSYES4:354:424:51
DADNO5:484:425:53
JODINO4:475:104:48
GUYNO4:555:004:54
JENNAYES4:204:194:25
DOUGYES5:466:095:47
CAMINO6:486:59
DANIELNO4:475:195:38
MATTYES5:094:405:01
CHRISTIANYES4:405:275:50
BETHANYNO7:227:036:55
MARKNO6:398:067:39
STEVENNO5:425:256:14
PONCHOYES4:478:376:54
J-LOYES5:496:086:28
SONIANO5:045:305:30
CURTISNO5:077:037:18
KATELYNNO6:218:198:06
ADAMNO5:015:065:19
AMYNO4:365:085:15
ADRIENNENO5:225:515:40
TYNO5:026:036:35